Akcje:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na:

  • a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  • b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  • c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  • d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  • e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  • f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  • g) 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Struktura akcjonariatu:

 

Lp. AKCJONARIUSZ L. AKCJI % AKCJI L. GŁOSÓW % GŁOSÓW
1. Veltoro Sp. z o.o. 95 000 000 95,00 95 000 000 95,00
2. Pozostali 5 000 000 5 5 000 000 5
3.
4.
 razem 100 000 000 100,00 100 000 000 100,00

Po przeliczeniu akcji w głosowaniu:

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W SPÓŁCE ELQ S.A.

SERIA AKCJI LICZBA AKCJI PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM LICZBA GŁOSÓW PROCENTOWY UDZIAŁ W GŁOSACH NA WZ
A 343 000 0,34% 343 000 0,34%
B 50 000 0,05% 50 000 0,05%
C 62 500 0,06% 62 500 0,06%
D 116 500 0,12% 116 500 0,12%
E 361 000 0,36% 361 000 0,36%
F 4 067 000 4,07% 4 067 000 4,07%
G 95 000 000 95,00% 95 000 000 95,00%
SUMA 100 000 000 100,00% 100 000 000 100,00%