WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.

Treść uchwał podjętych podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

projekty uchwał WZA

struktura akcjonariatu – obecna 

treść ogłoszenia o zwołaniu WZA

formularz pełnomocnictwa WZA

 

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 11 WRZEŚNIA 2017 R.

projekty uchwał WZA struktura akcjonariatu –

obecna  treść ogłoszenia o zwołaniu WZA f

ormularz pełnomocnictwa WZA

treść uchwał podjętych podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy